Kolin Kotiseutuyhdistys > Jäseneksi > Seuransäännöt

Seuransäännöt


Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kolin kotiseutuyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lieksan kunta ja toimialueena on Lieksan kaupungin Hattusaaren ja Kolin kylät.

Yhdistys on puolueettomasti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksen on

- kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,
- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,
- kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä
- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
- toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
- seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,
- harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,
- edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,
- harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa,
- ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja,
- järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,
- järjestää koulutuksia sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,
- toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäseniä ovat

1. varsinaiset jäsenet,
2. kannattajajäsenet, ja
3. kunniajäsenet

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta, kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys hyväksytään.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenes osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joissa syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto,
4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
5. päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen,
6. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokouksessa esittää.

Yhdistyksen syyskokouksessa

1. valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,
5. päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta,
6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
8. valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle,
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
10. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta,
11. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokouksessa esittää.

Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Yhdistyksen puheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kymmenen (10) vuoden ajan, samoin johtokunnan muuna jäsenenä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Talous

11§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään 21 (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää enne kevätkokousta.

12§

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

13§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14§

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15§

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

©Kolin Kotiseutuyhdistys ry. | Yhteystiedot